Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Schoolstraat 19

4417 AA, Hansweert

Versie geldig vanaf: 26-09-2018

Artikel 1 Definities

1.1 Sabores de Portugal: De eenmanszaak, Traça. h.o.n. Sabores de Portugal, statutair gevestigd te Hansweert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67.25.26.56.

1.2 Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Sabores de Portugal.

1.3 Website van Sabores de Portugal: De website van Sabores d Portugal te bereiken via www.saboresdeportugal.nl.

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Sabores de Portugal georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Sabores de Portugal en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5 Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.

1.6 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktjid terug te sturen aan Sabores de Portugal en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Sabores de Portugal deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Sabores de Portugal die strekken tot de verkoop van producten.

2.3 De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Sabores de Portugal

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Sabores de Portugal op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sabores de Portugal kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Sabores de Portugal is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Bij de op de website van Sabores de Portugal aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

3.2 De op de website van Sabores de Portugal aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Sabores de Portugal op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.

3.4 Sabores de Portugal verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Sabores de Portugal uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Sabores de Portugal akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Sabores de Portugal aanvangt met de levering van producten aan de klant.

4.3 Het staat Sabores de Portugal altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Sabores de Portugal zal Sabores de Portugal dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

 

Artikel 5 Levering

5.1 De klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres of de klant kan het product bij Sabores de Portugal afhalen.

5.2 De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant.

5.3 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Sabores de Portugal en de klant worden de door klant bestelde producten beginsel binnen vijf (5) dagen geleverd door Sabores de Portugal.

5.4 Indien Sabores de Portugal niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.3 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Sabores de Portugal niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 Retournering van producten

6.1 De klant heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan Sabores de Portugal retour te zenden.

6.2 Sabores de Portugal zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de klant.

6.3 Indien klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de klant.

6.4 De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

6.5 Indien de klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Sabores de Portugal terugstuurt is Sabores de Portugal gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.

6.6 De klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd, bederfelijk is, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken en tevens alle overige uitzondering als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Sabores de Portugal te melden en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen.

7.2 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Sabores de Portugal wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

7.3 Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van zes (6) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Sabores de Portugal, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.

7.4 Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.

7.5 Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 Op de website van Sabores de Portugal vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

8.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Sabores de Portugal geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

8.3 Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:

♦ tijdens het tot stand komen van een overeenkomst doormiddel van elektronische betalingen (iDeal) of;

♦ doormiddel van voorafgaande overschrijving of;

♦ door betaling bij het afhalen van producten.

8.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Sabores de Portugal gemeld te worden, waarna Sabores de Portugal het bedrag zal corrigeren.

8.5 Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

9.1 De door Sabores de Portugal geleverde producten blijven eigendom van Sabores de Portugal tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Sabores de Portugal gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen

9.2 Ingeval Sabores de Portugal een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Sabores de Portugal vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Sabores de Portugal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.1 Sabores de Portugal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Sabores de Portugal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien Sabores de Portugal aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

11.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Sabores de Portugal beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order,althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Sabores de Portugal is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

♦ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

♦ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sabores de Portugal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sabores de Portugal toegerekend kunnen worden

♦ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.4 Sabores de Portugal sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Sabores de Portugal geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Sabores de Portugal, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

11.5 Sabores de Portugal is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Sabores de Portugal partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 De klant en Sabores de Portugal zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

X