Sabores de Portugal affiliate voorwaarden voor het affiliate programma

Overeenkomst

Door je aan te melden als affiliate voor het Sabores de Portugal Affiliate Programma (“programma”) ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Affiliate voorwaarden”). Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, ook de inzet van nieuwe tools en middelen, zullen onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden. Het blijven gebruiken van het programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat je instemt met dergelijke wijzigingen. Niet na leven van een van de onderstaande voorwaarden leidt tot beëindiging van je account en tot verbeurdverklaring van eventuele uitstaande affiliate commissiebetalingen die tijdens het niet na leven zijn verdiend. Je stemt ermee in het affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Account Voorwaarden

  • De minimale leeftijd die je moet hebben om aan ons affiliate programma deel te nemen is 18 jaar. Ben je jonger dan 18 neem dan even contact op en we kijken graag naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.
  • Je moet woonachtig zijn in Nederland of België.
  • Je moet een mens zijn. Accounts die aangemaakt worden door “bots” of andere geautomatiseerde programma’s zijn niet toegestaan.
  • Je moet je volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het inschrijvingsproces te voltooien.
  • Je login gegevens zijn alleen voor jou en mogen derhalve niet gedeeld worden met derden.
  • Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van je account en wachtwoord. Sabores de Portugal kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van niet-nakoming van deze veiligheidsverplichting
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor alle content die gepost wordt en alle activiteiten die gebeuren onder de vlag van jouw account.
  • Een persoon of bedrijf mag slechts één (1) account hebben.
  • Je mag het affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de dienst geen wetten overtreden die in je rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
  • Het is niet toegestaan om met het affiliate programma geld te verdienen of Gallos te mijnen via je eigen Sabores de Portugal klant account.

Links/afbeeldingen op je site, in je emails en andere uitlatingen

Wanneer je bent aangemeld voor het Affiliate Programma, krijg je een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is je pas vanaf dat moment toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij bij je Affiliate Code leveren op je site, in je emails of in andere communicatie te plaatsen. Wij zullen je voorzien van richtlijnen, link stijlen, en grafisch artwork om te gebruiken voor het linken naar Sabores de Portugal. We kunnen het ontwerp van de illustraties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder passende kennisgeving. Om een accurate opvolging, rapportering en opbouw van verwijzingsvergoedingen mogelijk te maken, zullen wij u speciale linkformaten bezorgen die gebruikt moeten worden in alle links tussen je site en die van Sabores de Portugal. Je dient ervoor te zorgen dat elk van de links tussen je site en die van Sabores de Portugal correct gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Sabores de Portugal die op grond van deze overeenkomst op je site worden geplaatst en die naar behoren gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten worden aangeduid als “Speciale Links”. Je verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen van een Sabores de Portugal product die rechtstreeks via Speciale Links plaatsvinden; wij zijn niet aansprakelijk jegens jou met betrekking tot enig verzuim van jezelf of iemand die je doorverwijst om Speciale Links te gebruiken of door de Affiliate Code onjuist in te voeren, inclusief in de mate dat dergelijk verzuim kan leiden tot enige vermindering van bedragen die anders aan je zouden worden betaald uit hoofde van deze overeenkomst. Affiliate links dienen te verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingsvergoedingen (Referral fees)/commissie en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor een verwijzingsvergoeding, moet de klant door een Speciale Link vanaf je site, e-mail of andere communicatie klikken naar de betreffende product pagina op https://saboresdeportugal.nl en een bestelling voor een product tijdens diezelfde sessie voltooien. Wij betalen alleen commissies voor links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. Wij betalen geen commissies als iemand zegt dat hij/zij een aankoop heeft gedaan of als iemand zegt dat hij/zij een verwijzingscode heeft ingevoerd als dit niet door ons systeem is bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd. We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die verdiend zijn via frauduleuze, illegale, of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethodes. Betalingen beginnen pas wanneer u meer dan €20,00 aan affiliate-inkomsten hebt verdiend. Als je affiliate account nooit de drempel van €20,00 overschrijdt, zullen wij de openstaande commissie op verzoek uitbetalen of op het moment dat de samenwerking wordt opgezegd.

Gedragsregels als Sabores de Portugal Affiliate

Je mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot de voorwaarden in deze overeenkomst. Een dergelijke actie kan resulteren in de beëindiging van jouw deelname aan het programma. Bovendien mag je op geen enkele manier de relatie tussen ons en jou verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat je onze producten ontwikkelt (daar hebben we Chico en Gomez voor), zeggen dat je deel uitmaakt van Sabores de Portugal of een relatie of verwantschap tussen ons en jezelf of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst. Je mag geen producten kopen via jouw affiliate links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar ons eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van doorverwijsvergoedingen en/of het beëindigen van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Als je tegoed meer dan €20,00 is zal dit in de eerste week van iedere maand uitbetaald worden. Is je tegoed niet meer dan €20.00 dan wordt er uitbetaald in de eerste week van de maand dat je tegoed dit wel bereikt heeft of zoals aangegeven onder het kopje “Verwijzingsvergoedingen (Referral fees)/commissie en betaling”.

De definitie van Klant

Klanten die producten kopen via dit programma worden geacht onze klanten te zijn. Al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures betreffende klantenorders, klantenservice en product verkoop zijn van toepassing op deze klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Zo zullen wij bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op de producten die je op jouw site hebt vermeld, kan je beter geen productprijzen op je site weergeven. Van ons kun je verwachten dat wij een redelijke inspanning leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar wij kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

Je bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van jouw site en voor al het materiaal dat op die site verschijnt. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, je zult als enige verantwoordelijk zijn voor:

– De technische werking van jouw site en alle bijbehorende apparatuur.

– Ervoor zorgen dat de weergave van Speciale Links op je site niet in strijd zijn met een overeenkomst tussen jezelf en een derde partij (inclusief, zonder beperking tot, eventuele beperkingen of eisen die aan je worden opgelegd door een derde partij die jouw site host).

– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal welke op jouw site wordt geplaatst (inclusief, onder andere, al het product-gerelateerde materiaal en alle informatie die je opneemt in of associeert met Speciale Links)

– Ervoor zorgen dat materiaal dat op jouw site wordt geplaatst niet in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij (inclusief ervoor zorgen dat op jouw site geplaatst materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is.

– Ervoor zorgen dat jouw site nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe je gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en bekendmaakt. Dit met inbegrip van, waar van toepassing, het feit dat derden (met inbegrip van adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen plaatsen en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Sabores de Portugal kan niet verantwoordelijk gehouden voor het niet nakomen van deze voorwaarden als er schade geleden wordt door jou of door personen die gebruik maken jouw site.

Naleving van de geldende wetten

Als voorwaarde voor deelname aan het programma ga je ermee akkoord dat je zelf, als deelnemer aan het programma, zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, beschikkingen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van enige overheidsinstantie die rechtsbevoegdheid over jou heeft, ongeacht of deze wetten, etc. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat je deelnemer aan het programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat je ermee akkoord dat je als voorwaarde voor deelname aan het programma zult houden aan alle toepasselijke wetten (lokaal, staats- of anderszins) die marketing e-mail regelen, inclusief en zonder beperking, de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spam wetten.

Duur van de overeenkomst en programma

De looptijd van deze overeenkomst begint op het moment dat wij je aanmelding accepteren en eindigt op het moment dat deze door één van beide partijen wordt beëindigd. Jij of wij kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, door de andere partij schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zal je onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en verwijdert direct van jouw site alle links naar https://saboresdeportugal.nl, en al onze handelsmerken, huisstijl, en logo’s, en alle andere materialen die door of namens ons aan jou worden verstrekt op grond van deze overeenkomst of in verband met het programma. Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma, zal Sabores de Portugal alle uitstaande verdiensten betalen.

Beëindiging

Sabores de Portugal heeft, naar eigen goeddunken, het recht om jouw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma, of enige andere dienst van Sabores de Portugal, te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment. Dergelijke beëindiging van de overeenkomst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van jouw account of jouw toegang tot je account, en de verbeuring en afstand van alle potentiële of te betalen commissies in jouw account indien deze verdiend werden door frauduleuze, illegale, of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.

Relatie tussen de partijen

Jij en wij zijn twee afzonderlijke partijen, en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of arbeidsverhouding tussen de partijen creëren. Je bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen te doen of te accepteren of verklaringen af te leggen. Je zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op jouw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets onder dit kopje.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze overeenkomst of het programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale referralvergoedingen die aan jou betaald of betaalbaar zijn onder deze overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (met inbegrip van, zonder beperking, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de prestaties, de handel, of handelsgebruik). Bovendien verklaren wij niet dat de werking van Sabores de Portugal ononderbroken of foutloos zal zijn, en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk ondezoek

Je erkent dat je deze affiliate voorwaarden hebt gelezen en dat je akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden. Je begrijpt dat wij ten alle tijde (direct of indirect) verwijzingen van klanten kunnen vragen op voorwaarden die kunnen verschillen van de voorwaarden in deze overeenkomst. Of websites kunnen beheren die vergelijkbaar zijn of concurreren met jouw site. Je zelf hebt beoordeeld dat je mee wil doen aan onsprogramma en niet vertrouwt op enige vertegenwoordiging, garantie of verklaring anders dan uitgezet in deze overeenkomst.

Geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Affiliate voorwaarden

Affiliate voorwaarden | SaboresDePortugal.nl